ประกันสังคม สำหรับ พนักงานคลินิกทันตกรรม

สิทธิประกันสังคม คือ สวัสดิการสังคม ที่นายจ้าง “จะต้องทำให้” และเป็นหน้าที่ที่ต้องทำด้วยนะครับ

ใช้คำว่าหน้าที่ เลยทีเดียว แปลว่าสำคัญมาก

แต่ในอดีต คลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่ก็ชิวๆ ไม่ได้เคร่งครัดในกฎระเบียบเท่าไหร่ ซึ่งในทางกฎหมายถือว่าจะผิดกฎหมายก็ได้

กฏหมายขึ้นทะเบียนประกันสังคม สิ่งที่นายจ้างต้องรู้ และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  1. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
  2. แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เมื่อมีการรับคนเข้าทำงานในฐานะลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อประกันสังคม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างภายใน 30 วัน หลังจากรับลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ
  3. แจ้งนำชื่อออกจากทะเบียน เมื่อลูกจ้างลาออก นายจ้างมีหน้าที่จะต้องแจ้งต่อประกันสังคมเพื่อนำชื่อลูกจ้างออกจากประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  4. หักเงินสมทบและนำส่งประกันสังคม นายจ้างมีหน้าที่ในการหักเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกินค่าเฉลี่ยรายได้ 15,000 บาท ในส่วนของลูกจ้างและเป็นธุระในการนำส่งเงินสมทบแทนลูกจ้างทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  5. นำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ในการส่งเงินสมทบตามกฏหมายในส่วนของนายจ้างจำนวนเท่ากันกับเงินสมทบในส่วนของลูกจ้าง

นายจ้างไม่ยื่นประกันสังคม ไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม มีความผิดอย่างไร ?

1.แจ้งเข้า – แจ้งออก ล่าช้า

  • นายจ้างทำการแจ้งขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างล่าช้า เกินกว่า 30 วันหลังจากรับเข้าทำงาน มีผลทำให้ประกันสังคมอาจมีการจ่ายเงินชดเชยการว่างงานเกินสิทธิที่ผู้ประกันตนควรได้รับในกรณีที่ลูกจ้างยังอยู่ในระหว่างการขอรับสิทธิ์ชดเชยรายได้จากการว่างงาน นายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  • แจ้งนำชื่อของลูกจ้างออกล่าช้า เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทำให้มีผลทำให้ลูกจ้างอาจได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถยื่นขอรับสิทธิชดเชยรายได้จากการว่างงานได้ เพราะในระบบประกันสังคมยังอยู่ในสถานะของลูกจ้างในสถานประกอบการ นายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

  • นายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้าง นายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  • นายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมล่าช้า เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน นับจากวันที่ครบกำหนด ยกตัวอย่างเช่น

ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 เมษายน แต่นายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในวันที่ 30 เมษายน ดังนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 เป็นเวลา 15 วัน (ครึ่งเดือน)

  • นายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ครบถ้วน จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่จ่ายขาด

จะยื่นประกันสังคมให้ลูกจ้างต้องทำยังไง ?

ผมอยากแนะนำให้คุณหมอทุกท่านลองอ่านหาความรู้เพิ่ม ว่าเราในฐานะนายจ้างจะต้อทำอะไรให้ลูกน้องบ้างเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และลูกน้องได้สวัสดิการอย่างที่ควรจะได้รับ เวปไซด์ของประกันสังคมจะละเอียด ตามลิ้งนี้

 

ทั้งนี้ ถ้าท่านขี้เกียจอ่าน คุณหมออาจจะเดินไปประกันสังคมเพื่อให้เขาช่วยอธิบายวิธีการและแนวทางก็ได้ครับ แม้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะยุ่งๆและคับคั้งไปด้วยประชาชนมาใช้บริการ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้คำแนะนำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *